S T A N O V Y

 

Občianskeho združenia

Ľadové Medvede, Bratislava

 

 

I. Základné a všeobecné ustanovenia

 

 

Článok 1.

Názov a sídlo

 

 1. Názov občianskeho združenia je Ľadové Medvede, Bratislava /ďalej len ĽMB/
 2. Sídlo je Bratislava, Medená 27, 811 02

 

 

Článok 2.

Poslanie a ciele

 

 1. ĽMB zabezpečujú akcie zamerané na rast členstva, propagáciu zimného plávania a otužovania a informovanie verejnosti.
 2. ĽMB zastupujú a presadzujú záujmy svojich členov na republikovej a medzinárodnej úrovni.
 3. ĽMB vydávajú odborné a metodické pokyny s tématikou diaľkového a zimného plávania ako aj otužovania.
 4. ĽMB vypisuje a riadi majstrovské pohárové a iné významné súťaže a preteky, koordinuje ich a vydáva každoročne celorepublikový termínový kalendár zimného plávania.
 5. ĽMB organizujú sústredenia a výcvikové tábory pre členov a pre talentovanú mládež.

 

 

Článok 3.

Vznik a podmienky členstva

 

 1. Členstvo v ĽMB vzniká schválením písomnej prihlášky žiadateľa o členstvo výkonným výborom po splnení podmienok prijatia.
 2. Podmienky prijatia za člena sú:
  1. písomná prihláška
  2. uhrádzanie členských a registrovaných poplatkov ĽMB, podľa rozhodnutia rady o výške a termínoch splatnosti
  3. vek dokončených najmenej 18 rokov u mladších súhlas rodičov, alebo zákonného zástupcu

 

 

Článok 4.

Zánik členstva

 

 1. Písomným oznámením člena o zrušení členstva v ĽMB.
 2. Vyškrtnutím z radov členov ĽMB pri neplnení si základných členských povinností, ktoré schvaľuje výkonný výbor.
 3. Vylúčením po hrubom porušení stanov, ktoré schveľuje GZ.
 4. Zrušenie členstva po zániku ĽMB, prípadne po úmrtí člena.

 

 

Článok 5.

Práva členov

 

 1. Zúčastňovať sa na akciách a činnosti ĽMB.
 2. Požadovať ochranu práv a záujmov týkajúcich sa všetkých členov a ich činnosti v rámci zimného plávania.
 3. Možnosť nahliadnutia do dokladov týkajúcich sa hospodárenia.
 4. Prístup ku všetkým zápisom o zasadnutí výkonného výboru.

 

 

Článok 6.

Povinnosti členov

 

 1. Podporovať záujmy ĽMB, propagovať diaľkové a zimné plávanie, dodržiavať pravidlá ustanovenia a rozhodnutia výkonného výboru, účinne presvedčovať druhých, aby sa vyvarovali činností, ktoré sú v nesúľade s pravidlami a ustanoveniami zimného plávania.
 2. Platiť členské a registračné, prípadné iné poplatky v termínoch, ktoré určí každoročne výkonný výbor ĽMB.
 3. Absolvovať pravideľné lekárske prehliadky.
 4. Dodržiavať zásady Fair play a športovej etiky.

 

 

Článok 7.

Organizácia a orgány ĽMB

 

 1. Najvyšší orgán ĽMB je Generálne zhromaždenie /ďalej len GZ/ všetkých členov  ĽMB

-  rozhoduje o vzniku a zániku združenia

-  schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky

-  schvaľuje plán činnosti a výročnú správu

-  schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení

-  volí a odvoláva členov výkonného výboru a revíznu komisiu

 

 1. Výkonný výbor /ďalej len VV/ je za svoju činnosť zodpovedný najvyššiemu orgánu ĽMB /GZ všetkých členov ĽMB/

-  riadi činnosť ĽMB

-  VV tvorí predseda, podpredseda, tajomník a pokladník

-  zasadnutia VV sa konajú najmenej 2x ročne a zvoláva ich predseda

-  VV sa volí každoročne na začiatku zimnej sezóny v mesiaci september bežného roka

 

 

Článok 8.

Predseda združenia ĽMB

 

 1. V mene ĽMB vystupuje predseda, ktorý zastupuje ĽMB navonok a jedná v jeho mene.
 2. Riadi prácu výkonného výboru.
 3. Vedie zasadnutia VV ĽMB, pokiaľ nepoverí vedením iného člena VV ĽMB.
 4. Predseda zodpovedá za svoju činnosť GZ ĽMB.

 

 

Článok 9.

Podpredseda ĽMB

 

 1. Zastupuje predsedu VV ĽMB v jeho neprítomnosti.
 2. Je členom VV ĽMB.
 3. Kompetencia podpredsedu je totožná s náplňou práce predsedu VV ĽMB.

 

 

Článok 10.

Kontrolná komisia ĽMB

 

 1. Kontrolná komisia /ďalej len KK/ sa skladá z predsedu a dvoch členov.
 2. KK podlieha a je zodpovedná za svoju činnosť GZ ĽMB.
 3. Rozhodnutia a návrhy KK sa archivujú na sekretariáte ĽMB.

 

 

Článok 11.

Zásady hospodárenia

 

 1. Zásady hospodárenia

-  hospodárenie sa uskutočnuje podľa schváleného rozpočtu

-  zruženie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom

-  zdrojmi majetku sú:

členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb

-  výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia

 

 

Článok 12.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Združenie ĽMB je právny objekt, registrovaný podľa platných predpisov.
 2. V mene združenia ĽMB je oprávnený vystupovať, rokovať, konať, uzatvárať dohody, podpisovať dokumenty právnej povahy predseda VV, alebo člen VV písomne poverený predsedom.
 3. Zánik ĽMB. O zániku, alebo dobrovoľnom rozpustení rozhoduje GZ /členská schôdza/, ktorá menuje likvidátora. Likvidátor vykoná všetky záväzky podľa rozhodnutia GZ a zánik oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

 

 

Stanovy boli schválené na GZ členov dňa 6.1.2000.

 

            V Bratislave dňa 25.1.2000

                                                                                                            Predseda ĽMB

                                                                                                       MUDr. Makai Jozef

                                                                                                              Medená 27

                                                                                                         811 02 Bratislava